Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Η εταιρεία με επωνυμία «RELKON HELLAS ΑΕ» δεσμεύεται να παραλαμβάνει, αποθηκεύει και διανέμει ζαχαρώδη προϊόντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές,) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η εταιρεία δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με όλους τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας τροφίμων.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της εταιρείας, που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018, παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά την εφαρμογή του.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια από την Relkon Hellas ΑΕ είναι πάντα σχετικοί με: -Πελάτη (ικανοποίηση πελάτη, παράπονα πελάτη), -Προϊόν- υπηρεσία (αστοχίες), -Προμήθειες (παράδοση, μη συμμορφούμενα προϊόντα), -Ανθρώπινο δυναμικό, -Πόρους και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση, μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Η κουλτούρα της ασφάλειας τροφίμων αποτελεί θεμελιώδη αξία της εταιρείας και είναι μια δέσμευση που τη χαρακτηρίζει. Το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται για την καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας των τροφίμων και οι αξίες, οι πεποιθήσεις και η στάση του προσωπικού χαρακτηρίζουν και θεμελιώνουν αυτή την πρακτική. Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022
Εκ της διευθύνσεως
Λούλα Τασελαρίδη